Produkty

Wentylator kanałowy TT PRO

Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym serii TT PRO o zmniejszonym poborze mocy zwiększonym sprężu oraz wydajności do 2350 m3/h.

Zastosowanie

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT PRO wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosun­kowo wysokiego sprężu, silnego strumienia powie­rza oraz niskiego poziomu hałasu. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budyn­ków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Wentylatory przystosowane są do transportu powietrza o temp. do + 60°C. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach 100,125,150,160, 200, 250, 315 mm.

Konstrukcja

Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i mo­żliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez ko­nieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudo­wa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokoga­tunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą spe­cjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż moż­na było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksy­malnie upraszcza obsługę wentylatora. Wszystkie modele, mogą być wyposażone w regulowany wy­łącznik czasowy (timer), który umożliwia opóźnione wyłączenie wentylatora po upływie nastawionego czasu zwłoki (2-30 minut).

Silnik

Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed prze­ciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo za­bezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochro­ny silnika: IPX4.

Regulacja prędkości

Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skoko­we regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem wzglę­dem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykona­na jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu sys­temu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo, (w celu zwiększenia ciśnienia pracy). Do tego celu służą zestawy TTP - połączenie równoległe lub TTS - połączenie szeregowe. Żeby uprościć montaż i podpięcie, skrzynka montażowa może znajdować się w dowolnym położeniu. Przyłączenie elektrycz­ne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z in­strukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie